سهام داران شرکت احیاء ریل ایرانیان به ترتیب میزان سهام به شرح ذیل می باشند :

 
شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
 
شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان
 
شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان
 
شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان
 
شرکت ایران کشتی بحر