لکوموتیو مانوری شرکت احیاء ریل ایرانیان

پروژه کنسانتره احیا سپاهان به پورمند_فولاد بوتیا

تاریخ بروزرسانی گزارش : 1402/09/14

تعداد واگن بارگیری شده1666
تناژ بارگیری شده(تن)114.545
تعداد واگن باردار موجود در مسیر510
تعداد وگن باردار منتظر واگذاری (پورمند)0
تعداد واگن باردار منتظر تخلیه (فولاد بوتیا)0
تعداد واگن تخلیه شده1156
تناژ تخلیه شده (تن)77.926
مدت زمان سیر از زمان بارنامه باردار تا رسیدن به مقصد (روز)16.7

خلاصه مدیریتی رصد واگنهای باردار از شرق بسمت کرمان

تاریخ بروزرسانی گزارش : 1402/09/14

مدت زمان اجرا (روز)87
تعداد قطار اجرا شده(بر مبنای مرز خروجی جندق)56
تعداد واگن اجرا شده(بر مبنای مرز خروجی جندق)2054
برنامه اعزام بصورت سوبله دیزل(تعداد واگن)40
درصد اجرا بصورت قطاری در کل64%
درصد اجرا بصورت واگنی در کل 59%
برنامه اخذ شده احیا ریل از راه آهن(هر 3 روز 2 قطار 40 واگنه)66%
تعداد قطار خروجی برای احیا ریل42.4
تعداد واگنهای خروجی برای احیا ریل1531
سهم قطارهای خروجی احیا ریل از کل قطارهای اجرایی76%
سهم واگنهای خروجی احیا ریل از کل واگنهای اجرایی75%