شرکت احیاء ریل ایرانیان با در درست داشتن ناوگان ریلی به روز امکان ارائه خدمات بارگیری ، حمل ، تخلیه و نظارت را در شبکه ریلی کشور دارا می باشد.