برترین فورواردر حمل ریلی کشور به انتخاب راه آهن ج.ا.ا

ناوگان ، تجهیزات و امکانات

این شرکت با سرمایه گذاری در بخش زیر ساخت و تجهیرات ریلی دارای ناوگان و تجهیزات و امکاناتی به شرح ذیل می‎باشد:

ناوگان ریلی

»»450 دستگاه واگن لبه بلند ملکی

»» 300 دستگاه واگن فله بر استیجاری

»» 100 دستگاه واگن لبه کوتاه استیجاری

»» 2دستگاه لکوموتیو مانوری

»» مدیریت بیش از 1800 دستگاه انواع واگن باری جهت استفاده در پروژه های حمل

زیرساخت ها

»» مالکیت نخستین ایستگاه خصوصی کشور موسوم به ایستگاه احیاء سپاهان واقع در منطقه سنگان با 6 خط و ظرفیت بارگیری و تخلیه روزانه 300 دستگاه واگن.

»» انبار اختصاصی در ترمینال مواد معدنی اسکله شهید رجایی بندرعباس

»» ساختمان اداری در مناطق تهران، بندرعباس، سنگان و…

»» مدیریت دو خط اختصاصی جهت تخلیه مواد معدنی در بندر شهید رجایی بندرعباس، گل گهر و…

ناوگان حمل ترکیبی

»» بیش از 40 دستگاه کامیون جهت فعالیت در حمل ترکیبی محمولات از/به ایستگاه های راه آهن

»» بیش از 5 دستگاه لودر جهت بارگیری محمولات معدنی در مبادی و مقاصد تخلیه

»» استفاده از بیل مکانیکی، لودر و سایر ادوات پیمانکاران طرف قرارداد جهت تخلیه بارگیری محمولات