برترین فورواردر حمل ریلی کشور به انتخاب راه آهن ج.ا.ا

مرتضی رجبی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مهدی شیخی مدیر بازرگانی و بازاریابی محمد جواد هدایت زاده مدیر برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل ولی اله امینی مدیر مالی و منابع انسانی محمود اسماعیلی مدیر بهره برداری و ناوگان