انتخاب شرکت احیاء ریل ایرانیان به عنوان بهترین عملکرد حمل بار در نقش فورواردر از سوی راه آهن جمهوری اسلامی ایران