شرکت احیاء ریل ایرانیان در نظر دارد با خرید بخش های گوناگون ناوگان ریلی اعم از انواع واگن های باری ، لکوموتیو اصلی و مانوری وتامین تجهیزات تعمیر ونگهداری ، بدل به اولین شرکت خصوصی گردد که به تملک تمامی اجزاء تشکیل قطار نائل آمده است. دراین راستا شرکت در گام نخست خرید 1200 دستگاه واگن لبه بلند باری ، 20 دستگاه لکوموتیو اصلی و 10 دستگاه لکوموتیو مانوری را دستور کارخویش قرار داده است.